עדכון במספר ימי החופשה השנתית לעובדים עד 4 שנים

עדכון במספר ימי החופשה השנתית לעובדים עד 4 שנים : חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 קובע כי החל מחודש יולי 2016 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית, כלומר 11 יום נטו למי שמועסק 5 ימים בשבוע ו- 13 ימים נטו למי שמועסק 6 ימים בשבוע).