חופשת אבהות

חופשת אבהות – בהתאם לתיקון לחוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו.

דין ההיעדרות יהיה כמפורט להלן:

1.      שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום.

2.      שני ימי ההיעדרות הנותרים- כדין היעדרות מפאת מחלה. לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו -1976, יראו את ימי היעדרו כיום השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק, כלומר 50% משכר עבודתו היומי ליום היעדרות.

יודגש, כי ימי היעדרות אלה יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס -2000.