חופשה שנתית

חופשה שנתית – החל מיולי 2016 אורך החופשה השנתית לה יהיה זכאי מי שעובד באופן מלא בארבעת שנותיו הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית). החל מינואר 2017 אורך החופשה השנתית לה יהיה זכאי מי שעובד באופן מלא בחמשת שנותיו הראשונות יהיה 16 יום כולל ימי המנוחה השבועית. האמור יחול גם על בסיס החישוב בנוסחת חישוב הזכאות לימי חופשה של מי שמועסק פחות מחמישה ימי עבודה בשבוע.