עדכונים מקצועיים 07.16

להלן חדשות ו עדכונים מקצועיים בתחום העסקת עובדים:

עדכונים מקצועיים נכון לחודש יולי (07) שנת 2016:

עדכון בהפרשות לגמל:

החל מחודש יולי הוגדלה חובת ההפרשה לגמל של המעביד בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 6.25 אחוז במקום 6 אחוז. שיעור הניכוי מהעובד הועלה גם כן בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 5.75 אחוז במקום 5.5 אחוז. אין שינוי בשיעור ההפרשה של המעביד לפיצויים (6 אחוז). נוסיף ונעדכן שהחל מחודש ינואר 2017 שיעור ההפרשות לגמל של המעביד והעובד יועלה ב0.25 אחוז נוספים לשיעורים של 6.5 (ע"ח המעביד) אחוז ו-6 אחוז ניכוי מהעובד כאשר שיעור ההפרשה לפיצויים יוותר 6 אחוז.

עדכון במספר ימי החופשה השנתית לעובדים עד וותק של 4 שנים:

חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 קובע כי החל מחודש יולי 2016 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית, כלומר 11 יום נטו למי שמועסק 5 ימים בשבוע ו- 13 ימים נטו למי שמועסק 6 ימים בשבוע).

נוסיף ונעדכן כי החל מחודש ינואר 2017 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ-5 השנים הראשונות יהיה 16 יום (כולל ימי המנוחה השבועית).

עדכון שכר המינימום:

החל מחודש יולי 2016 שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪.

שכר המינימום לשעה – 25.94 ₪.

שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים- 193.0 ₪.

שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים- 222.69 ₪.

החל מחודש ינואר 2017 שכר המינימום אמור להתעדכן לסך 5,000 ₪ למשרה מלאה והחל מחודש דצמבר 2017 לסך 5,300 ₪ למשרה מלאה.

חופשת אבהות:

ביום 5.7.2016 פורסם ברשומות חוק עבודת נשים (תיקון מס' 54), התשע"ו -2016 (להלן: "התיקון לחוק"). להלן עיקרי התיקון לחוק:

חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג), התש"ס-2000 קובע כי עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה בשל לידה של בת זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו.

תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת הזוג), התש"ס-2000  קובעות, כי עובד זכאי להיעדר מעבודתו על מנת להיות נוכח בלידה. לעניין זה, "לידה"- הנה מתחילת הופעת צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

בהתאם לתיקון לחוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות יהיה כמפורט להלן:

1.      שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום.

2.      שני ימי ההיעדרות הנותרים- כדין היעדרות מפאת מחלה. לעניין עובד הזכאי לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה, התשל"ו -1976, יראו את ימי היעדרו כיום השני והשלישי למחלתו לפי סעיף 2 לחוק, כלומר 50% משכר עבודתו היומי ליום היעדרות.

יודגש, כי ימי היעדרות אלה יבואו בחשבון במניין ימי ההיעדרות שהעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב היריון ולידה של בת זוג), התש"ס -2000.

דיווח חצי שנתי לביטוח לאומי:

יש לדווח החל מחודש יולי השנה טופס 126 בגין החודשים ינואר – יוני. בחודש ינואר 2017 ידרש לדווח בגין חודשים יולי – דצמבר.