עדכונים מקצועיים לתחילת שנת 2017

רואי החשבון יהודה וידן ואבי וידן מביאים את חידושי החקיקה לתחילת שנת 2017

להלן עדכונים מקצועיים לשנת 2017 בתחומים רבים:

מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן

מס ערך מוסף

עדכון תקרת ההכנסה לעוסק פטור:

החל משנת 2017 הועמדה תקרת ההכנסה לעוסק פטור על סך 98,707 ₪ במקום 99,006 ₪.

 

עדכון תקרת החזר ממע"מ הניתן להגשה בבנק:

החל משנת 2017 הועמדה תקרת ההחזר ממע"מ הניתנת לדרישה בבנק על סך 18,580 ₪ במקום 18,636 ₪.

 

דוח אחד עבור חייבי דיווח מפורט למע"מ עד ה-23 לחודש:

ועדת הכספים אישרה כי עסקים החייבים בדיווח מפורט יגישו דוח אחד באופן מקוון עד 23 לכל חודש. כזכור חייבים בהגשת דוח מפורט עוסקים יחידים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 2.5 מיליון ₪ וכן עוסקים אשר חלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה וחברות אשר מחזור עסקאותיהן עולה על 1.5 מיליון שקלים חדשים. עד כה התאפשר להגיש את הדוח המפורט כדוח נוסף עד 15 יום ממועד הגשת הדוח התקופתי.

 

מס הכנסה

עדכון מדרגות המס ליחיד:

בשנת 2017 חלו שינויים במדרגות המס כולל בשיעורי המס ברמות השונות. שווי נקודת זיכוי הועמד על סך 215 ₪ לחודש. לפירוט במאמרנו לחצו כאן.

הפחתת שיעור המס לחברות:

בשנת 2017 שיעור מס החברות הופחת לעשרים וארבעה אחוז. בתחילת שנת 2018 הוא אמור להיות מופחת לעשרים ושלושה אחוז.

הכרה בכל ההפרשה לקרן השתלמות כניכוי:

משנת 2017 עצמאי יכול להפריש עד 4.5 אחוז מההכנסה החייבת או מהתקרה כנמוך מביניהם וכל סכום ההפרשה יוכר כניכוי. עד שנת 2017 היה צריך להפריש בנוסף 2.5 אחוז שלא הוכרו כניכוי, כלומר עד שנת 2017 רק 4.5 שביעיות מתוך ההפרשה לקרן ההשתלמות הוכרו כניכוי.

הגדלת ההפרשה לפנסיה המקנה הטבת מס:

משנת 2017 ניתן להפריש חצי אחוז נוסף מההכנסה החייבת (עד תקרת ההכנסה המוטבת – סך 206,400 ₪ לשנת 2017) במידה ולא הופרשה לביטוח אובדן כושר עבודה. החצי אחוז הנוסף יהווה חלק מסכום ההפרשה המקנה זיכוי ממס בשיעור של 35 אחוז.

אפשרות חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי בשיעור מס מופחת:

עקב שינויי החקיקה החלים על "חברות ארנק" ומיסוי יתרות חובה של בעליהן, הוחלט לאפשר לחלק דיבידנד מהכנסות שנצברו עד תחילת שנת 2016 לבעלי מניות מהותיים בשיעור מופחת של 25 אחוז (במקום 30 אחוז ותוספת של 3 אחוז מס יסף אם הכנסת בעל המניות מעל 640 אלף ₪ לשנה) וזאת עד ליום 30 בספטמבר 2017. כדי למנוע מצב שלפיו בעל המניות יחלק לעצמו דיבידנד במקום למשוך משכורת כבשנים קודמות נקבע כי ההטבה תהיה כפופה לכך שהכנסות בעל המניות המהותי בכל אחת מהשנים 2017-2019 ממשכורת, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית לא יפחתו ההכנסה הממוצעת האמורה שלו בשנים 2015 – 2016.

כמובן שחלוקת דיבידנד זו כפופה לכללים של חוק החברות ולא ניתן יהיה לחלק דיבידנד אם בכך תפגע יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לבעלי חוב חיצוניים.

מס ריבוי דירות

הוטל מס על בעלי מעל שתי דירות למגורים (ממאתיים ארבעים ותשעה אחוזים למי שברשותם מספר דירות). מי ששווי דירותיו ללא הדירה היקרה ביותר נמוך מ- 1,150,000 ₪ פטור מהמס. מי ששווי דירותיו ללא הדירה היקרה מעל 1,400,000 ₪ ישלם אחוז אחד משווי כל אחת מדירותיו לא כולל שתי דירותיו היקרות ביותר אך לא יותר מסך 18,000 ₪ לדירה לשנה. לגבי מי ששווי דירותיו ללא הדירה היקרה ביותר בין 1,150,000 ל- 1,400,000 ₪ נקבעה נוסחת ביניים (ישנו מחשבון בנוסחה והיא מפורטת גם במאמרנו). כדי לעודד משקיעים למכור את דירותיהם נקבעה הטבה של פטור בתנאים מסוימים ממס שבח שחל ממכירת הדרה עד 85,000 ₪ ומצד שני כדי ליצור אלטרנטיבה קבעו פטור ממס בתנאים מסוימים על רווחי הון מקופת גמל שמקורם מהפקדת התמורה מהמכירה עד 2.5 מיליון ₪. בשל מורכבות החוק מומלץ מאוד לקרוא את מאמרנו. למאמרנו לחצו כאן.

 

ביטוח לאומי

שינוי בשיעור ההפקדה לביטוח לאומי של עצמאיים:

בשל החלת החובה על עצמאיים להפריש לפנסיה ודמי אבטלה, הממשלה הפחיתה את שיעור הביטוח לאומי על מדרגת המס הראשונה (עד 60 אחוז מהשכר הממוצע – בשנת 2017 עד 60 אחוז מסך 9,673 ₪ כלומר עד סך 5,804 ₪) מ-9.82 אחוז לשיעור של 5.97 אחוז (השיעורים פה כוללים את מס הבריאות). ולעומת זאת הגדילה את שיעור הביטוח הלאומי על המדרגה השנייה (מ- 60 אחוז מהשכר הממוצע ועד סך 43,240 ₪) משיעור של 16.23 אחוז ל – 17.83 אחוז (כולל מס בריאות). כתוצאה מכך החבות בביטוח לאומי (הכוללת את מס הבריאות) של רבים תופחת לעומת שנה קודמת.

שינוי במדרגות הביטוח הלאומי:

השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי עלה מסך 9,464 ₪ לסך 9,673 ₪ בשנת 2017. כתוצאה מכך גם ההכנסה ממנה מדרגת החבות בביטוח לאומי גדלה (60 אחוז מהשכר הממוצע) עלתה לסך 5,804 ₪ מסך 5,678 ₪. אין שינוי בתקרת ההכנסה המחייבת בביטוח לאומי וגם בשנת 2017 מדובר בסך 43,240 ₪.

ההכנסה המינימלית לתשלום ביטוח לאומי לעצמאי (25 אחוז מהשכר הממוצע) גדלה בהתאם מסך 2,366 ₪ לסך 2,418 ₪. למרות זאת התשלום המינימלי לעצמאי הופחת לסך 144 ₪ (כתוצאה מהפחתת שיעורי הביטוח לאומי כפי שנכתב בסעיף הקודם).

תקרת המינימום לתשלום ביטוח לאומי למשרה מלאה לשכיר הועלתה בהתאם לגידול בשכר המינימום מסך 4,825 ₪ לסך 5,000 ₪ לחודש.

 

דיני עבודה

עדכון שכר מינימום:

שכר המינימום עלה מתחילת שנת 2017 מסך 4,825 ₪ לסך 5,000 ₪ למשרה מלאה. שכר המינימום לשעה הועלה מסך 25.94 ₪ לסך 26.88 ₪. שכר המינימום ליום לעובדים 6 ימים בשבוע הועלה לסך 200 ₪ ליום עבודה מסך 193 ₪ ולעובדים 5 ימים בשבוע הועלה לסך 230.77 ₪ מסך 222.69 ₪.

עדכון הזכאות לימי חופשה שנתית:

מתחילת שנת 2017, כל עובד זכאי בחמשת השנים הראשונות לעבודתו לשישה עשר ימי חופשה בשנה כולל סוף השבוע. נטו, כלומר ללא ימי המנוחה בסוף שבוע, עובד המועסק חמישה ימים בשבוע זכאי לשנים עשר ימי חופשה ואילו עובד המועסק שישה ימים בשבוע זכאי לארבעה עשר ימי חופשה בשנה.

 

שונות

חובת הפרשה לפנסיה ודמי אבטלה לעצמאיים:

משנת 2017 חלה חובה על מרבית העצמאיים להפקיד בחברת ביטוח או קרן פנסיה סכומים לפנסיה שחלקם יוכלו להמשך במצב של אבטלה. חובת ההפרשה היא עד גובה השכר הממוצע במשק לעניין ביטוח לאומי (סך 9,673 ₪ בשנת 2017). שיעור ההפרשות מההכנסה החייבת לצורך העניין הינו 4.45 אחוז עד למחצית השכר הממוצע ו-12.55 אחוז עד לגובה השכר הממוצע. הואיל וישנם סייגים לנאמר פה מצד אחד ומצד שני נקבעו הטבות כנגד הנטל הנוסף על העצמאי מומלץ מאוד לקרוא את מאמרנו. למאמרנו לחץ כאן.