עדכונים לשנת 2016

להלן עדכונים לשנת 2016 בנושאים שונים שנמצאו כחשובים לעדכון במספר נושאים:

עדכונים לשנת 2016

מס הכנסה:

 • מס החברות הופחת משיעור של 26.5% לשיעור של 25% בשנת 2016.

 

 • שיעור המס ליחיד – לא חל שינוי בשיעור המס ליחיד אך חל שינוי במדרגות המס שהופחתו בשל הירידה במדד המחירים הכללי לצרכן. להלן מדרגות המס החודשיות החדשות החלות על הכנסה מיגיעה אישית: עד 5,220 ₪ – 10%, 5,221 – 8,920 ₪ – 14%, 8,921 – 13,860 ₪ – 21%, 13,861 – 19,800 ₪ – 31%, 19,801 – 41,410 ₪ – 34%, מעל 41,410 ₪ 48%. כמו כן כל שקל מעל 66,960 ₪ יחויב במס יסף בשיעור של 2% כך שסך המס יגיע לשיעור של 50%. שיעור המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית יהיה 31% עד לסך 19,800 ₪ ומעבר לכך כמו שיעור המס על הכנסה שמיגיעה אישית כפי שהובא פה.

 

 • שווי נקודת זיכוי הופחת לסך 216 ₪ לחודש כלומר לסך 2,592 ₪ בחישוב שנתי (במקום 218 ₪ לחודש בשנת 2015).

 

 • תרומה המזכה בזיכוי ממס: סכום התרומה המינימלי המאפשר זיכוי ממס בהתאם לפקודת מס הכנסה הופחת בשנת 2016 לסך 180 ₪ והסכום המקסימלי הועמד על סך 9,212,000 ₪.

 

 • תקרת הסכום הפטור ממס בשל מענק פרישה הופחת לסך 12,230 ₪.

 

 • ההיטל על העסקת עובדים זרים בשנת 2016 בענף החקלאות בוטל.

 

 • תקרת ההכנסה משכר דירה למגורים הפטור ממס הופחתה לסך 5,030 ₪ בשנת 2016.

מע"מ:

 • חיוב בדיווח מקוון – אלה חייבים בדיווח מקוון:

עוסקים החייבים בניהול פנקסי חשבונות בשיטת החשבונאות הכפולה לפי הוראות ניהול פנקסי חשבונות של מס הכנסה

עוסקים שמחזור עסקאותיהם מעל מיליון וחצי ₪ והם חייבים לפי כל דין בהכנת מאזן, מינוי רואה חשבון מבקר או מבקר אחר כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות.

עוסקים הרשומים כשותפות או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד ולגבי אחד השותפים או העוסקים התקיים כמור בפסקה הקודמת.

 • עוסקים החייבים בדיווח מקוון חייבים משנת 2016 לדווח באופן מקוון ולא באמצעות שוברים. עוסקים אשר ידווחו וישלמו באופן מקוון יוכלו לעשות כן עד ל-19 לחודש. עוסקים המדווחים באופן מקוון אך משלמים בשובר בבנק הדואר יוכלו לדווח עד ל-15 לחודש ולשלם עד יומיים מאוחר יותר.

 

 • מחזור עוסק פטור- מחזור עוסק פטור הופחת בשנת 2016 לסך 99,006 מסך 100,000 ₪ בשנת 2015 (בעקבות הירידה במדד המחירים הכללי לצרכן).

 

 • תקרת ההכנסה של עוסק לדיווח דו חודשי הועלתה לסך 1,510,000 ₪ מסך 1,500,000 ₪ בשנת 2015.

 

 • משנת 2016 ניתן להגיש דוחות להחזר בבנק עד לסך של 18,536 ₪.

אגרה לרשם החברות:

 • יש לשלם אגרה שנתית לרשם החברות בסך 1,120 ₪ עד סוף פברואר 2016. לאחר מכן סכום האגרה יועלה עד לסוף השנה לסך 1,488 ₪.

ביטוח לאומי:

 • דיווח מקוון על ידי מעסיקים: מעסיקים ומשלמי פנסיה מוקדמת יחויבו משנת 2016 בשידור טופס 126 (טופס המרכז את המשכורות והפנסיות ששולמו) פעמיים בשנה ולפני מועד שידורו למס הכנסה: עד ליום 18 ביולי 2016 בגין החודשים ינואר – יוני 2016 ועד ליום 18 בינואר 2017 בגין החודשים יוני – דצמבר 2016. אין שינוי במועדי שידור טופס 126 למס הכנסה.  בעקבות כך בוטל הדיווח בגב טופס 102 בעבור עובדים שאינם בעלי שליטה (חברות תמשכנה לדווח על משכורות בעלי השליטה בגב הטופ

 

 • השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי בשנת 2016 הועלה לסך 9,464 ₪ במקום סך 9,260 ₪ בשנת 2015.

 

 • תקרת ההכנסה בשיעור מופחת בשנת 2016 הועלתה בעקבות הגידול בשכר הממוצע לסך 5,678 ₪ במקום 5,556 ₪ בשנת 2015.

 

 • שיעור הביטוח לאומי המלא למעסיק  הועלה בשנת 2016 ל-7.5% במקום 7.25% בשנת 2015 (לגבי בעל שליטה הועלה ל-7.28% במקום 7.05%). אין שינוי בשיעורי הביטוח לאומי של העובד.

 

 • תקרת ההכנסה הפסיבית הפטורה מביטוח לאומי הועלתה בשנת 2016 לסך 2,366 ₪ מסך 2,315 ₪ בשנת 2015.

דיני עבודה:

 

 • חופשה שנתית: החל מיולי 2016 אורך החופשה השנתית לה יהיה זכאי מי שעובד באופן מלא בארבעת שנותיו הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השנתית) ומשנת 2017 16 יום בחמשת שנותיו הראשונות (כולל ימי המנוחה השנתית). יש לציין כי ללא ימי המנוחה השבועית יש להפחית יומיים למי שעובד שישה ימים בשבוע וארבעה ימים למי שעובד חמישה ימים בשבוע. לצורך הדוגמא, משנת 2017 עובד המועסק חמישה ימים בשבוע יהיה זכאי ללא ימי המנוחה השבועיים לשנים עשר ימי חופשה בתחילת עבודתו במקום 10 ימים כיום. האמור יחול גם על בסיס החישוב בנוסחת חישוב הזכאות לימי חופשה של מי שמועסק פחות מחמישה ימי עבודה שבשבוע.

 • החזר הוצאות נסיעה ליום – התאחדות התעשיינים הודיעה כי בהתאם להפחתה שחלה בתעריפי הנסיעה, הסכום המקסימלי לתשלום החזר נסיעות החל על המעביד יופחת בהתאם לסך 22.6 ₪ במקום 26.4 ₪ החל מיום 1.2.16. כזכור, החזר הוצאות הנסיעה החלות על המעביד הינן הנמוך מבין עלות הוצאות הנסיעה של העובד אם באמצעות כרטיסי נסיעה יומיים, כרטיסיה או חופשי חודשי אך לא יותר מהסכום שהובא פה. החזר הוצאות הנסיעה לא יחולו על עובד שנעדר ממקום העבודה, מתגורר בסמוך אליה או מוסע לעבודה וממנה על ידי המעסיק או מי מטעמו.