חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017

בשורה או נטל נוסף ? משנת 2017 חלה חובה על העצמאיים להפריש עבור פנסיה ומצב אבטלה.

חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017

מאת: רו"ח יהודה וידן ורו"ח אבי וידן

אחרי מו"מ ארוך ומתיש בין המדינה לבין ארגוני העצמאיים, נקבעה חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולביטוח מצב אבטלה. הואיל ובניגוד לשכירים כל ההפרשה האמורה באה מכיסם של העצמאיים, נקבעו להם מנגד הקלות והטבות. הסכומים שחובה להפרישם אינם מהווים תוספת לסכומים שהעצמאי נהג להפריש מיוזמתו שלו כך שלחלק מהעצמאיים חובת ההפרשה האמורה או חלק ממנה לא יהוו נטל כספי נוסף.

להלן עיקרי הדברים:

שיעורי ההפרשה:

החל בשנת 2017 יידרשו עצמאים להפריש לפנסיה ולאבטלה את השיעורים הבאים מההכנסה החייבת:

עד מחצית השכר הממוצע – 4.45%

בין מחצית השכר ממוצע לשכר הממוצע– 12.55%

מעבר לשכר הממוצע – אין חובת הפרשה (גם אצל שכירים אין חובת הפרשה לפנסיה מעבר לשכר הממוצע גם אם בפועל ההפרשות מבוצעות ברוב המקרים גם עבור חלק השכר הגבוה מהשכר הממוצע).

השכר הממוצע לצורך העניין הוא השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי. בשנת 2017 השכר הממוצע לעניין ביטוח לאומי הינו 9,673 ₪.

מי שהינו גם שכיר וגם עצמאי יהיה חייב בהפרשות שצוינו בניכוי הסכום שהופקד עבורו כשכיר (חלק עובד וחלק מעסיק).

ההכנסה החייבת בהפרשה:

ההכנסה החייבת בשיעור ההפרשה לפנסיה ודמי אבטלה הינה ההכנסה החייבת למס הכנסה מעסק ומשלח יד כולל מעסק אקראי בעלת אופי מסחרי (סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה) וכן מהשתכרות ורווח שמקורם בחקלאות (סעיף 2(8) לפקודת מס הכנסה) וכל זאת לפני הניכויים לפנסיה עצמה, לביטוח לאומי, בגין אובדן כושר עבודה ולפני קיזוז הפסדים ופטורים כמו הפטור לנכה לפי סעיף 005) לפקודה.

מי פטור מההפרשה לפנסיה וקצבה ?

● מי שביום 1/1/17 הוא בן/בת 55 שנים ומעלה
● מי שטרם הגיע לגיל 21 בתום שנת המס
● מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת (60) בתום שנת המס
● מי שבתום שנת המס טרם עברה חצי שנה מאז פתח תיק מע"מ

מועד ההפקדה:

את הסכום החייב בהפקדה יש להפקיד עד לתום השנה. יחד עם זאת סכום ההכנסה החייבת יוכל להיקבע רק לאחר הגשת הדוח השנתי ולכן יהיה צורך להשלים את החסר לאחר מכן. מי שהפקיד פחות מהסכום שנקבע יקבל בדואר רשום התראה מהמרכז לגביית קנסות (אשר יקבל מידע ממס הכנסה לאחר הגשת הדוח השנתי) ויהיה עליו להשלים את הנדרש בתוך 90 יום. אי הפקדה בתוך 90 יום עלולה לגרום לקנס בסך 500 ש"ח. התראות וקנסות יינקטו רק כנגד עצמאיים שירוויחו מעל שכר המינימום (סך 5,000 ₪ נכון לשנת 2017) למרות שהם אינם פטורים מחובת ההפקדה (נקבע שמס הכנסה לא יעביר את המידע לגבי מי שהרוויח פחות משכר מינימום למרכז לגביית קנסות).

דמי אבטלה לעצמאי

חלק מתוך הסכום שיופקד לקופת גמל לקצבה ייועד למצב של אבטלה.

החלק שייועד לדמי אבטלה לעצמאי יהיה הנמוך מבין שליש סכום ההפקדה ותקרת הפיצויים הפטורים (12,200 ₪ לשנה בשנת 2017).

העצמאי יוכל למשוך דמי אבטלה רק אם סגר את עסקו או בהגיעו לגיל פרישה ואם הפקיד בקופה במשך שנתיים מתוך שלוש השנים שקדמו למועד המשיכה. המשיכה תהיה בשלושה תשלומים (למי שהגיע לגיל פרישה – בתשלום אחד). שר האוצר יהיה רשאי קבוע תנאים נוספים לעניין משיכת כספים במצב של אבטלה לעצמאי.

החלק שייועד לדמי אבטלה לעצמאי יהיה הנמוך מבין שליש סכום ההפקדה ותקרת הפיצויים הפטורים (12,200 ₪ לשנה בשנת 2017).

עצמאי שיגיע למצב אבטלה יוכל למשוך מהחלק שיועד לדמי אבטלה את הגבוה מבין סך שלוש פעמים שכר המינימום לבין תקרת פיצויים הפטורים ממס כשהיא מוכפלת בשנות ההפקדה לקופה מאז המשיכה הקודמת אם הייתה (כלומר אם העצמאי ניצל קודם את האפשרות למשוך כספים לטובת דמי אבטלה) ואם לא הייתה משיכה שכזו, מתחילת ההפקדה לקופה.

הקלות נוספות לעצמאיים בשל הוראות החוק:

  1. הפחתת שיעורי הביטוח הלאומי במדרגת המס הנמוכה (עד 60 אחוז מהשכר הממוצע). במדרגה זו עצמאי ישלם החל משנת 2017 5.97 אחוז מהכנסתו החייבת לביטוח לאומי (כולל מס בריאות) במקום 9.82 אחוז מלפני כן. כתוצאה מכך בעלי הכנסות נמוכות ישלמו פחות לביטוח לאומי בגין אותה הכנסה מבוטחת.
  2. אפשרות להגדלת שיעור ההפקדה לפנסיה לשישה עשר וחצי אחוז (במקום שישה עשר) מההכנסה עד התקרה (206,400 ₪ בשנת 2017) למי שלא הפקיד לביטוח אובדן כושר עבודה לצורך קבלת הטבות מס. תוספת ההפקדה של חצי אחוז תצטרף למרכיב ההטבה המקנה זיכוי בשיעור של 35 אחוז מסכום ההפקדה.
  3. הטבה בהפרשה לקרן השתלמות – עצמאי יוכל להפריש 4.5 אחוז מהכנסתו החייבת או עד התקרה (260,000 ₪) כנמוך מביניהם והדבר יהווה ניכוי (הוצאה) מבלי שיצטרף להפקיד 2.5 אחוז נוספים שלא הקנו הטבה. במילים אחרות, כל ההפקדה המותרת של העצמאי תחשב כניכוי (במקום ששתיים וחצי שביעיות ממנו לא יוכרו כניכוי).