חדשות ועדכונים

חופשת אבהות


חופשת אבהות – בהתאם לתיקון לחוק, עובד רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות יהיה כמפורט להלן: 1.      שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו – כדין חופשה ללא תשלום. 2.      שני ימי ההיעדרות הנותרים- כדין היעדרות מפאת מחלה. […]

מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017


להלן מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017 : שינויים במדרגות המס לשנת 2017 מאת: רואי חשבון יהודה וידן ואבי וידן מצורפים בזאת מדרגות מס מעודכנות לשנת 2017 . יש לשים לב כי מדרגת המס השלישית למדרגות המס החלות על הכנסה מיגיעה אישית הופחתה משיעור של עשרים ואחד אחוז לשיעור של 20 אחוז ואילו מדרגת המס החמישית […]

חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017


חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017 | וידן ושות' רואי חשבון חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017 | וידן ושות' רואי חשבון בשורה או נטל נוסף ? משנת 2017 חלה חובה על העצמאיים להפריש עבור פנסיה ומצב אבטלה. חובת הפרשה לעצמאיים לפנסיה ולדמי אבטלה החל משנת 2017 מאת: רו"ח […]

החזר הוצאות נסיעה


על פי הסכם שנחתם בין הסתדרות העובדים הכללית החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, הועמד החזר הנסיעות המקסימלי על פי חוק מיום 1 בינואר 2014 על סך 26.4 ש"ח ליום עבודה. על פי חוזר של התאחדות התעשיינים עקב הפחתת מחירי הנסיעה הופחת סכום החזר הנסיעות המקסימלי מפברואר 2016 לסך 22.6 ש"ח. יחד עם זאת טרם פורסם […]

שווי נקודת זיכוי


שווי נקודת זיכוי הופחת לסך 216 ש"ח לחודש בשנת 2016 בשל הירידה במדד המחירים הכללי לצרכן (במקום 218 ש"ח לחודש בשנת 2015).

עדכון מס חברות


עדכון מס חברות – מס החברות הופחת בשנת 2016 לשיעור של 25 אחוז (משיעור מס של 26.5 אחוז).

תקרת ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים


תקרת ההכנסה הפטורה משכר דירה למגורים בשנת 2016 הופחתה לסך 5,030 ש"ח.

פטור ממס בשל מענק פרישה


פטור ממס בשל מענק פרישה- תקרת הסכום הפטור ממס בשל מענק פטירה הופחת בשנת 2016 לסך 12,230 ש"ח.

מחזור עוסק פטור


מחזור עוסק פטור – תקרת המחזור של עוסק פטור הופחתה בשנת 2016 לסך 99,006 ש"ח במקום 100,000 ש"ח לפני כן.

שיעור ביטוח לאומי למעסיק


שיעור ביטוח לאומי למעסיק – שיעור הביטוח לאומי המלא למעסיק הועלה בשנת 2016 ל-7.5 אחוז במקום 7.25 אחוז.

חופשה שנתית


חופשה שנתית – החל מיולי 2016 אורך החופשה השנתית לה יהיה זכאי מי שעובד באופן מלא בארבעת שנותיו הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית). החל מינואר 2017 אורך החופשה השנתית לה יהיה זכאי מי שעובד באופן מלא בחמשת שנותיו הראשונות יהיה 16 יום כולל ימי המנוחה השבועית. האמור יחול גם על בסיס החישוב […]

שינוי בהפרשה לגמל


שינוי בהפרשה לגמל – החל מחודש יולי הוגדלה חובת ההפרשה לגמל של המעביד בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 6.25 אחוז במקום 6 אחוז. שיעור הניכוי מהעובד הועלה גם כן בשיעור של 0.25 אחוז לשיעור של 5.75 אחוז במקום 5.5 אחוז. אין שינוי בשיעור ההפרשה של המעביד לפיצויים (6 אחוז).

עדכון במספר ימי החופשה השנתית לעובדים עד 4 שנים


עדכון במספר ימי החופשה השנתית לעובדים עד 4 שנים : חוק חופשה שנתית (תיקון מס' 15 והוראת שעה), התשע"ו-2016 קובע כי החל מחודש יולי 2016 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית, כלומר 11 יום נטו […]

עדכון שכר המינימום


עדכון שכר המינימום – החל מחודש יולי 2016 שכר המינימום החודשי לעובד המועסק במשרה מלאה יעמוד על סך של 4,825.0 ₪. שכר המינימום לשעה – 25.94 ₪. שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן שישה ימים- 193.0 ₪. שכר המינימום היומי לעובד המועסק שבוע עבודה בן חמישה ימים- 222.69 ₪.